تیرآهن ۱۴-۱۶

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر

تیرآهن ۱۸-۲۲

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۱۸ اصفهان18230 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳4,150,000---
تیرآهن ۲۰ خارجی20254 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳7,100,000---
تیر20اصفهان12270 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳7,500,000---

تیرآهن ۲۴-۲۷

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۲۴ اصفهان24370 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳10,200,000---
تیرآهن ۲۷ اصفهان27430 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳12,200,000---
30 خارجی12465 کیلوگرم۰۳ خرداد ۱۳۹۳14,000,000---