عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر

تیرآهن ۱۸-۲۲

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۱۸ اصفهان18230 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳4,350,000---
تیرآهن ۲۰ خارجی20254 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳6,200,000---
تیر20اصفهان12270 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳6,750,000---
20اکراین12270 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳6,500,000---
22اصفهان12320 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳7,750,000---
22خارجی12320 کیلوگرم۰۸ شهریور ۱۳۹۳7,500,000---

تیرآهن ۲۴-۲۷

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۲۴ اصفهان24370 کیلوگرم۰۶ شهریور ۱۳۹۳9,200,000---
تیرآهن ۲۷ اصفهان27430 کیلوگرم۰۶ شهریور ۱۳۹۳10,800,000---
30 خارجی12465 کیلوگرم۰۶ شهریور ۱۳۹۳12,700,000---