تیرآهن ۱۴-۱۶

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیر14کرمانشاه12135 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳2,750,000---
14 اهواز12135 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳2,700,000---
تیرآهن ۱۴ اصفهان14155 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳3,000,000---
16بناب12175 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳3,450,000---
16صادراتی12180 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳3,450,000---
تیرآهن ۱۶ اصفهان16190 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳3,620,000---

تیرآهن ۱۸-۲۲

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۱۸ اصفهان18230 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳4,350,000---
تیرآهن ۲۰ خارجی20254 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳6,200,000---
تیر20اصفهان12270 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳6,800,000---
20اکراین12270 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳6,600,000---
22اصفهان12320 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳7,800,000---
22خارجی12320 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳7,700,000---

تیرآهن ۲۴-۲۷

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیرآهن ۲۴ اصفهان24370 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳9,400,000---
تیرآهن ۲۷ اصفهان27430 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳11,200,000---
30 خارجی12465 کیلوگرم۲۳ مرداد ۱۳۹۳12,800,000---